Tvangsanbringelser

Tvangsanbringelse af et barn er den mest indgribende foranstaltning, kommunen kan gøre brug af. Da der ligger stor kompleksitet i en Tvangsfjernelse, er det vigtigt, at sagen bliver ordentligt belyst og gennemgået professionelt af en advokat.

Står du eller I som forældre i den situation, at kommunen har indstillet jeres barns sag til en tvangsfjernelse, skal kommunen tilbyde forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år, gratis advokatbistand under sagen.

At få en advokat på sagen er med til at garantere jeres rettigheder samt sikre jer den rigtige hjælp.

Betingelser for tvangsanbringelse

Anbringelseuden samtykke kan kun effektueres, hvis der er tale om åbenbar risiko at barnet eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af omsorgssvigt af forskellig karakter.

 1. Forældrene ikke formår at drage tilstrækkelig omsorg for, eller sikre behandling af barnet eller den unge
 2. Forældrene udsætter barnet eller den unge for vold eller andre alvorlige overgreb
 3. Barnet eller den unge udviser misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder
 4. Barnet eller den unge har adfærds- eller tilpasningsproblemer

Begrundet formodning

En begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under barnets eller den unges fortsatte ophold i hjemmet betyder ikke, at det er en betingelse, at kommunen først har afprøvet alternative eller mindre indgribende
foranstaltninger.

En begrundet formodning vil f.eks. kunne foreligge, hvis det ud fra de foreliggende oplysninger og materiale må forudses, at forebyggende foranstaltninger i hjemmet ikke vil være tilstrækkelige til at sikre barnets eller den unges trivsel og udvikling.

Det er afgørende, om en tvangsanbringelse vil være mest formålstjenligt set i forhold til barnets eller den unges behov.

Børnefaglig undersøgelse

Der skal foreligge en børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens § 50 i sagen som omfatter og beskriver barnets eller den unges følgende forhold:

 1. Udvikling og adfærd
 2. Familieforhold
 3. Skoleforhold
 4. Sundhedsforhold
 5. Fritidsforhold og venskaber
 6. Andre relevante forhold

Derudover er det vigtigt, at kommunen har afsagt andre og mindre indgribende foranstaltninger inden der indstilles til anbringelse uden samtykke “det er dog ikke en betingelse jf. punktet “Begrundet formodning.”

Mindre indgribende foranstaltninger kan være støtte til barnet og familien i hjemmet eller familiebehandling, aflastning mv. Der henvises til Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 1-9

Børnesamtale

Som udgangspunkt skal der være gennemført en samtale med barnet eller en ung, før der træffes afgørelse om anbringelse uden samtykke. Samtalen kan undlades, hvis det vurderes at barnets modenhed, eller sagens karakter taler imod for at gennemføre samtalen med barnet eller den unge. Såfremt at samtalen med barnet/ den unge undlades, skal kommunen på anden vis forsøge at afdække barnets eller den unges holdning evt. vha. samtaler med barnets eller den unges netværk.

Parter i sagen 

 • Indehaveren af forældremyndigheden
 • Den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, som afgørelsen om samvær eller kontakt vedrører

Tvære part i sagen vedrørerende en tvangsanbringelse, betyder du har ret til:

 • At have din egen advokat med til mødet
 • at have en bisidder med til mødet (familiemedlem eller ven mv.)
 • At udtale sig overfor børn og ungeudvalget, inden der træffes afgørelse i sagen.

Børn og ungeudvalget består af: 

 • 2 medlemmer valgt af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer
 • En dommer
 • 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige.

Indstillingen til børn og ungeudvalget skal indeholde en børnefaglig undersøgelse, samt en skriftlig redegørelse for vurderingen af om betingelserne for den tvangsanbringelse er opfyldt. Indstillingen skal også indbefatte en handleplan for anbringelsen.

En handleplan skal betragtes som et “arbejdsredskab” hvori de overordnede formål med anbringelsen fremgår, anbringelsens forventede varighed, samt den indsats, det vurderes nødvendigt for at opnå målet med anbringelsen.

Kontakt Klaus

Har du brug for at blive kontaktet

Få en hurtig vurdering af jeres sag

Klaus S. Rasmussen kan hjælpe jer med at sikre jeres rettigheder.

Indtast dit telefonnummer nedenfor, og bliv kontaktet.