Arbejdsskade

Lad os tage hånd om din sag

Uforpligtende vurdering

Få en GRATIS, professionel og helt uforpligtende gennemgang og vurdering af din arbejdsskadesag.

Få juridisk hjælp til arbejdsskade fra start til slut

Er du kommet til skade ved en arbejdsulykke eller har du udviklet en skade eller sygdom på grund af dit arbejde – en såkaldt erhvervssygdom – kan der være tale om en arbejdsskade.

Vi sørger for tingene, så du ikke skal tænke på noget:

✅ Vurdering af ansvar for arbejdsskaden
✅ Anmeldelse af arbejdsskaden til rette instans
✅ Opgørelse ift. erstatningskrav
✅ Eventuel klage- eller retssag

Få juridisk hjælp til din arbejdsskade hos Komplext

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål kan vi træffes på:

+45 78 77 78 00

eller skriv dit telefonnummer og tryk “Ring mig op” så kontakter vi dig.


  Generelle råd om arbejdsskader

  Hvad er en arbejdsskade?

  En arbejdsskade kan enten være en arbejdsulykke eller en erhvervsbetinget sygdom.

  En arbejdsulykke kan være en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller påvirkning, som er sket pludseligt eller indenfor fem dage.

  Eksempelvis hvis en tømrer får skåret en finder af i en maskine.
  En erhvervsbetinget sygdom er en sygdom, som skyldes en skadelig påvirkning på arbejdet eller de forhold, arbejdet er foregået under.

  Eksempelvis høretab som har årsagssammenhæng med mangeårig støjende arbejdsmiljø.

  Der er objektivt ansvar i forbindelse med arbejdsskader. Arbejdsgiveren tegner to lovpligtige forsikringer for sine arbejdstagere, som dækker i tilfælde af arbejdsulykker og erhvervsbetingede sygdomme. Selv om din arbejdsgiver har forsømt at tegne forsikringerne, vil du stadig kunne opnå erstatning gennem en statslig puljeordning.

  Vores advokater kan hjælpe dig med din arbejdsskade. Få en gratis vurdering af din sag. Vi har stor erfaring på erstatningsområdet, kan hjælpe dig fra start til slut.

  Hurtig henvendelse til lægen

  For det første er det i mange erstatningssager et krav, at der er dokumentation for skader og symptomer inden for 72 timer efter ulykken. Det anbefales derfor, at man søger læge og får dokumenteret alle symptomer hurtigst muligt.

  Henvend dig til lægen og anmeld arbejdsulykken også selvom du ikke regner med at få varige mén på længere sigt, det er særligt vigtigt for muligheden for at få erstatning.

  Løbende opfølgning

  Lige så vigtigt det er, at få dokumenteret symptomerne straks efter ulykken, lige så vigtigt er det løbende at få dokumenteret symptomerne.

  Korrekt anmeldelse af sagen

  Det er endvidere vigtigt, at man sikrer sig at personskaden er anmeldt til alle relevante aktører, således at sagsbehandlingen påbegyndes og man ikke risikerer, at anmeldelsesfristerne springer

  Samarbejd med kommunen

  Er man på grund af skaden ikke længere i stand til at varetage sit arbejde og er der heller ikke udsigt til, at man på sigt vil kunne vende tilbage på grund af skaden, da vil man typisk skulle have afklaret sin erhvervsevne i samarbejde med kommunen.

  Få sagen vurderet af advokat

  Som skadelidt kan det ofte være svært at gennemskue om erstatningssagen forløber som den skal eller om der er begået fejl undervejs, der skal afhjælpes. Det kan også være vanskeligt at gennemskue, om et forsikringsselskabs tilbud om erstatning er rimeligt.

  En snak omkring din sag koster ingenting

  Du kan få en gratis, professionel og helt uforpligtende gennemgang og vurdering af din personskadesag.

  Har du spørgsmål kan vi træffes på: +45 78 77 78 00

  Advokat Klaus Rasmussen

  Ekspert i arbejdsskadesager

  KOMPLEXT Advokater er ejet og drevet af Advokat Klaus S. Rasmussen. Vi er et firma, der baserer sig på værdier som ærlig rådgivning, nærhed, dialog og relationer.

  E-mail: info@komplext.dk
  Telefon: +45 78 77 78 00

  Hos Komplext er vi eksperter i arbejdsskader

  Behandling af sagen

  Arbejdsskadestyrelsen vil som første instans behandle din sag og tage stilling til, om du har pådraget dig en arbejdsskade og om arbejdsskaden berettiger til erstatning. Er du ikke tilfreds med Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, vil du kunne påklage afgørelsen til Ankestyrelsen.

  Anerkendelse af arbejdsskade

  Vi har kendskab til de krav, der stilles til anerkendelse af en arbejdsskade og vi rådgiver om, hvorvidt der er grundlag for, at din konkrete skade kan anerkendes.

  Vi er med til at sikre, at alle relevante oplysninger kommer frem under sagens behandling. Eksempelvis vurderer vi, om der skal indhentes yderligere helbredsmæssige oplysninger eller oplysninger om hændelsesforløbet frem til arbejdsulykken.

  Bistand i forbindelse med retssag

  Hvis sagen skulle ende i en retssag er vi fuldt ud kompetente ift. at føre en eventuel retssag for dig.

  Vurdering af erstatning

  Vi gennemgår Arbejdsmarkedets Erhvervssikringens og Ankestyrelsens afgørelser og vurderer, om en eventuel tilkendt erstatning er rimelig.

  Vi rådgiver om, hvorvidt en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bør påklages til Ankestyrelsen og i bekræftende fald, udarbejder vi klagen.

  Vi gennemgår dine tidligere afgørelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen og rådgiver om, hvorvidt der er grundlag for genoptagelse af sagen i det administrative system.

  Vurdering af tredjemand

  Vi vurderer om en tredjemand – eksempelvis arbejdsgiver – kan holdes ansvarlig for arbejdsskaden, da du i så fald kan være berettiget til yderligere erstatning efter andre lovregler.