Arbejdsskade

Lad os tage hånd om din sag

Uforpligtende vurdering

Få en GRATIS, professionel og helt uforpligtende gennemgang og vurdering af din arbejdsskadesag.

Hjælp til arbejdsskade fra start til slut

Er du kommet til skade ved en arbejdsulykke eller har du udviklet en skade eller sygdom på grund af dit arbejde – en såkaldt erhvervssygdom – kan der være tale om en arbejdsskade.

Vi sørger for tingene, så du ikke skal tænke på noget:

✅ Vurdering af ansvar for arbejdsskaden
✅ Anmeldelse af arbejdsskaden til rette instans
✅ Opgørelse ift. erstatningskrav
✅ Eventuel klage- eller retssag

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål kan vi træffes på:

+45 78 77 78 00

eller skriv dit telefonnummer og tryk “Ring mig op” så kontakter vi dig.


Generelle råd om arbejdsskader

Hurtig henvendelse til lægen

For det første er det i mange erstatningssager et krav, at der er dokumentation for skader og symptomer inden for 72 timer efter ulykken. Det anbefales derfor, at man søger læge og får dokumenteret alle symptomer hurtigst muligt.

Løbende opfølgning

Lige så vigtigt det er, at få dokumenteret symptomerne straks efter ulykken, lige så vigtigt er det løbende at få dokumenteret symptomerne.

Korrekt anmeldelse af sagen

Det er endvidere vigtigt, at man sikrer sig at personskaden er anmeldt til alle relevante aktører, således at sagsbehandlingen påbegyndes og man ikke risikerer, at anmeldelsesfristerne springer

Samarbejd med kommunen

Er man på grund af skaden ikke længere i stand til at varetage sit arbejde og er der heller ikke udsigt til, at man på sigt vil kunne vende tilbage på grund af skaden, da vil man typisk skulle have afklaret sin erhvervsevne i samarbejde med kommunen.

Få sagen vurderet af advokat

Som skadelidt kan det ofte være svært at gennemskue om erstatningssagen forløber som den skal eller om der er begået fejl undervejs, der skal afhjælpes. Det kan også være vanskeligt at gennemskue, om et forsikringsselskabs tilbud om erstatning er rimeligt.

En snak omkring din sag koster ingenting

Du kan få en gratis, professionel og helt uforpligtende gennemgang og vurdering af din personskadesag.

Har du spørgsmål kan vi træffes på: +45 78 77 78 00

Advokat Klaus Rasmussen

Ekspert i arbejdsskadesager

KOMPLEXT Advokater er ejet og drevet af Advokat Klaus S. Rasmussen. Vi er et firma, der baserer sig på værdier som ærlig rådgivning, nærhed, dialog og relationer.

E-mail: info@komplext.dk
Telefon: +45 78 77 78 00

Hos Komplext er vi eksperter i arbejdsskader

Behandling af sagen

Arbejdsskadestyrelsen vil som første instans behandle din sag og tage stilling til, om du har pådraget dig en arbejdsskade og om arbejdsskaden berettiger til erstatning. Er du ikke tilfreds med Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, vil du kunne påklage afgørelsen til Ankestyrelsen.

Anerkendelse af arbejdsskade

Vi har kendskab til de krav, der stilles til anerkendelse af en arbejdsskade og vi rådgiver om, hvorvidt der er grundlag for, at din konkrete skade kan anerkendes.

Vi er med til at sikre, at alle relevante oplysninger kommer frem under sagens behandling. Eksempelvis vurderer vi, om der skal indhentes yderligere helbredsmæssige oplysninger eller oplysninger om hændelsesforløbet frem til arbejdsulykken.

Bistand i forbindelse med retssag

Hvis sagen skulle ende i en retssag er vi fuldt ud kompetente ift. at føre en eventuel retssag for dig.

Vurdering af erstatning

Vi gennemgår Arbejdsmarkedets Erhvervssikringens og Ankestyrelsens afgørelser og vurderer, om en eventuel tilkendt erstatning er rimelig.

Vi rådgiver om, hvorvidt en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bør påklages til Ankestyrelsen og i bekræftende fald, udarbejder vi klagen.

Vi gennemgår dine tidligere afgørelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen og rådgiver om, hvorvidt der er grundlag for genoptagelse af sagen i det administrative system.

Vurdering af tredjemand

Vi vurderer om en tredjemand – eksempelvis arbejdsgiver – kan holdes ansvarlig for arbejdsskaden, da du i så fald kan være berettiget til yderligere erstatning efter andre lovregler.