Generelle råd om personskader

Selvom der vil være individuelle forskelle i erstatningssager, hvor skadelidte søger erstatning for personskade, er der nogle generelle råd, som det kan anbefales, at man som skadelidt følger:

1. Hurtig henvendelse til læge

For det første er det i mange erstatningssager et krav, at der er dokumentation for skader og symptomer inden for 72 timer efter ulykken. Det anbefales derfor, at man søger læge og får dokumenteret alle symptomer hurtigst muligt. Hvis man først henvender sig til sin egen læge efter 14 dage, fordi man troede symptomerne ville gå væk af sig selv, er man erstatningsretligt vanskeligere stillet. Ved lægebesøget er det desuden vigtigt, at man får oplyst lægen om alle symptomerne og ikke mindst at lægen får disse noteret. Det er tidligere hændt, at skadelidte har søgt læge, men symptomerne er ikke blevet korrekt gengivet i lægejournalen.

2. Løbende opfølgning

Lige så vigtigt det er, at få dokumenteret symptomerne straks efter ulykken, lige så vigtigt er det løbende at få dokumenteret symptomerne. Erstatningssager bliver behandlet på skriftligt grundlag og er lægejournaler, fysioterapeutjournaler, kommunale journaler m.v. tavse i månedsvis eller år omkring symptomerne efter personskaden, kan det det vanskeligt at overbevise forsikringsselskaber og myndigheder om, at de symptomer man aktuelt har skyldes tidligere personskade.

3. Korrekt anmeldelse

Det er endvidere vigtigt, at man sikrer sig at personskaden er anmeldt til alle relevante aktører, således at sagsbehandlingen påbegyndes og man ikke risikerer, at anmeldelsesfristerne springer. Det kan fx være der skal ske anmeldelse til et ansvarsforsikringsselskab, egen ulykkesforsikring, Patienterstatningen eller Arbejdsskadestyrelsen – hvis din arbejdsgiver ikke har anmeldt arbejdsskaden. Ved anmeldelsen er det altid vigtigt at være grundig og præcis i beskrivelsen af ulykken og personskaden. Hvis man eksempelvis er kommet til skade med sin ryg ved løft af en tung kasse, så bør kassens vægt angives så præcist som muligt og det bør angives fra hvilken højde kassen løftes.

4. Samarbejd med kommunen

Er man på grund af skaden ikke længere i stand til at varetage sit arbejde og er der heller ikke udsigt til, at man på sigt vil kunne vende tilbage på grund af skaden, da vil man typisk skulle have afklaret sin erhvervsevne i samarbejde med kommunen – eksempelvis igennem virksomhedspraktik eller det kan være man tilbydes revalidering. Det er igennem dette forløb, at det afklares, om man som skadelidt erstatningsretligt har et erhvervsevnetab. Det er derfor vigtigt med et godt samarbejde med kommunen og herunder gælder det også, at man skubber på overfor kommunen, så forløbet ikke trækker unødigt ud. Jo mere det kommunale forløb forsinkes, jo mere trækker det ud førend erstatningssagen kan afsluttes.

5. Få sagen vurderet af en specialist

Som skadelidt kan det ofte være svært at gennemskue om erstatningssagen forløber som den skal eller om der er begået fejl undervejs, der skal afhjælpes. Det kan også være vanskeligt at gennemskue, om et forsikringsselskabs tilbud om erstatning er rimeligt. Skadelidte bør i den situation holde sig for øje, at forsikringsselskabet kan have modsatrettede interesser, når det kommer til udbetaling af erstatning. Det vil derfor ofte være godt givet ud at få sin sag vurderet af en advokat med speciale i personskadeerstatning. Er der tale om en personskadesag, hvor der er en ansvarlig skadevolder vil ansvarsforsikringen desuden dække en del af advokatomkostningerne.