Forretningsbetingelser

1.0 Opgaver, omfang og anvendelse af vores rådgivning

1.1 KOMPLEXT Advokater P/S (herefter “KOMPLEXT”), CVR-nr. 41953713, yder juridisk rådgivning inden for opgaver, hvis omfang der defineres i et samarbejde med den relevante klient på sagen. I sager hvor klienten er forbruger og i andre sager hvor det er relevant, vil vores aftale med klienten blive beskrevet i et aftalebrev. Opga-vens omfang kan til enhver tid justeres efter behov.

1.2 Vores rådgivning målrettes den enkelte opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsgodkendelse. Vi er kun ansvarlige over for klienten for den ydede rådgivning. Vi rådgiver kun om dansk ret.

1.3 Oplysninger om KOMPLEXT, som i henhold til kapitel 6 i Advokatsamfundets etiske regler skal være tilgængelige, findes på www.komplext.dk

 

2.0 Klientens identitetsoplysninger og databeskyttelse

2.1 KOMPLEXT er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og fi-nansiering af terrorisme. Det er advokatkontorets pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om vores klienter i relevant omfang.

2.2 Til dette formål indsamler, opbevarer og behandler vi oplysninger om klienter, såsom personoplysninger, personnummeroplysninger, adresser mv.

2.3 Ved behandling af persondata i forbindelse med ydelse af juridisk rådgivning fungerer KOMPLEXT som uafhængig dataansvarlig.

2.4 Alle medarbejdere hos KOMPLEXT har modtaget relevant undervisning i håndtering af identitetsoplysninger.

3.0 Fortrolighed og beskyttelse af intern viden

3.1 Samtlige medarbejdere hos KOMPLEXT er underlagt tavshedspligt. Oplysninger fra eller vedrørende klienter, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at de pågældende oplysninger ikke er af fortrolig karakter.

3.2 Tavshedspligten gælder med respekt af de regler, der pålægger advokater oplys-ningspligt i forhold til offentlige myndigheder og lignende.

4.0 Undgåelse af interessekonflikter

4.1 I overensstemmelse med Advokatsamfundets etiske regler og vores habilitetspro-cedurer sikrer vi, at der ikke er interesse- eller loyalitetskonflikter, inden vi endeligt påtager os en opgave. Hvis der efterfølgende opstår inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må afbryde vores arbejde, kan vi efter omstændighederne påta-ge os at anbefale et andet advokatfirma.

4.2 Under overholdelse af de gældende interessekonfliktregler forhindrer en opgave ikke KOMPLEXT i at rådgive andre selskaber inden for samme branche som klienten.

5.0 Klientmidler

5.1 KOMPLEXT forvalter klientmidler efter gældende regler herom. I overensstemmelse med disse regler indsættes klientmidler på særlige klientkonti i anerkendte danske banker, og tilskrevne renter (positive såvel som negative) tilfalder klienten. Klient-midler er beskyttet i henhold til lov om indskyder- og investorgarantiordning. Beskyt-telsen er begrænset til 100.000 EUR pr. indskyder pr. pengeinstitut. KOMPLEXT hæf-ter ikke for tab af klientmidler, hvis et pengeinstitut, hvor de pågældende midler er indsat, går konkurs.

6.0 Forudbetaling og udlæg

6.1 Klienten debiteres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand, og vi anmoder som udgangspunkt om forudbetaling af udlæg og okostninger.
6.2 Såfremt den konkrete sags art, karakter og forløb tilsiger, kan vi konkret anmode om forudbetaling af honorar.

6.3 Forudbetalt honorar, udlæg eller omkostninger indsættes altid på vores klientkonto, og beløbet, inklusive eventuelle renter, kan anvendes til udligning af senere fakturaer og dækning af omkostninger.

7.0 Honorar, betaling og fakturering

7.1 Honorar beregnes på grundlag af forskellige parametre, fx medgået tid, de involve-rede juristers specialistviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det ansvar, der er forbun-det med opgavens løsning. Alle timesats-honorarer reguleres årligt. Vores honorar inkluderer ikke relevante udlæg og omkostninger.

7.2 Det kan være vanskeligt at fastsætte et honorar ved opgavens modtagelse. Vi afgiver dog gerne efter anmodning – og altid over for forbrugere – et begrundet skøn og op-lysning om det forventede honorar, omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at afvige fra skønnet.

7.3 I sager, der afgøres af administrative organer, voldgiftsretter eller domstole, vil KOM-PLEXTs honorar som minimum udgøre det omkostningsbeløb, som klienten tilken-des.

7.4 Faktura udstedes normalt, når en opgave er afsluttet. Løbende rådgivning og længe-revarende opgaver afregnes med passende intervaller, oftest månedsvis eller kvar-talsvis. Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato, og der tillægges moms i henhold til gældende regler.

7.5 I tilfælde af for sen betaling vil der blive opkrævet morarenter i henhold til rentelo-ven. Hvis en faktura ikke betales, kan vi udtræde som juridisk rådgiver både i forhold til den relevante opgave og i forhold til andre sager, som vi behandler for den pågæl-dende klient.

 

8.0 Opgavens varighed

8.1 KOMPLEXT fuldfører opgaven, medmindre klienten anmoder om, at sagen afsluttes på et tidligere tidspunkt. Vi forbeholder os dog ret til omgående at ophøre med at yde bistand, hvis den kredittid, der er angivet på vores fakturaer, overskrides væ-sentligt på trods af påmindelser, eller i tilfælde af klientens insolvens. Vi forbeholder os endvidere ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke finder, at vi er i stand til at behandle en sag, eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører.

8.2 KOMPLEXT forbeholder sig endvidere ret til at afslutte sager, der ikke er aktive, her-under med henblik på at påtage os opgaver for andre klienter vedrørende samme spørgsmål. Hvis en sag afsluttes, vil vi sørge for, at relevante fortrolige oplysninger, som vi måtte have modtaget, ikke vil blive anvendt i forbindelse med andre opgaver.

8.3 KOMPLEXT eller klienten kan når som helst afslutte samarbejdet.

8.4 KOMPLEXT er berettiget til at modtage betaling af alle honorarer og godtgørelse af alle omkostninger for perioden indtil endeligt ophør af vores aftale.

8.5 Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslut-ning. Vi opbevarer sagsakter i fem år fra fakturadatoen.

 

9.0 Ophavsrettigheder

9.1 Ophavsrettigheder til materiale udarbejdet af KOMPLEXT tilhører KOMPLEXT, medmin-dre andet er aftalt.

 

10.0 Markedsføring

10.1 KOMPLEXT forbeholder sig ret til i forbindelse med markedsføring at nævne, at vi er/har været involveret i en bestemt sag, forudsat at den er offentligt kendt.

 

11.0 Forhold til andre rådgivere

11.1 Selvom eksterne rådgivere udsteder fakturaer direkte til KOMPLEXT, er det fortsat Klienten, der er kunde hos disse rådgivere. KOMPLEXT er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af underleverandører, herunder hvis sådanne underleverandører eller eksterne rådgivere er antaget af os eller med vores hjælp. Dette gælder også selv om den eksterne hjælp er rekvireret af KOMPLEXT efter forudgående aftale med klienten, samt uanset hvordan den eksterne rådgiver har valgt at opfatte identiteten af op-dragsgiver.

12.0 Forsikringsdækning og ansvarsbegrænsning

12.1 KOMPLEXT er i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler ansvarlig for den juridiske og øvrige assistance, vi yder til klienter.

12.2 Det samlede erstatningsansvar for KOMPLEXT og de advokater, som har bistået med en sag, er under alle omstændigheder begrænset til maksimalt i alt 5 millioner DKK pr. sag. Erstatning til en klient kan dog ikke overstige 7,5 millioner DKK for krav, der er rejst eller forhøjet indenfor det samme eller det umiddelbart efterfølgende kalen-derår. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske følgeskader, herunder men ikke be-grænset til driftstab, tab af data, mistet tid, indtjening, goodwill, omdømme m.v. el-ler nogen anden form for indirekte tab.

12.3 De medvirkende advokater og KOMPLEXT er ansvarsforsikret i et anerkendt forsik-ringsselskab.

12.4 Alle erstatningskrav forældes senest 3 (tre) år efter ydelsen af den rådgivning, der er omfattet af sagen. Hvis klienten er erhvervsdrivende, forældes erstatningskrav mod KOMPLEXT 12 (tolv) måneder efter, at klienten blev eller burde være blevet bekendt med de omstændigheder, der giver anledning til kravet.

 

13.0 Klager

13.1 KOMPLEXT er underlagt Advokatsamfundets regler om klager. Hvis klienten ikke er tilfreds med vores bistand eller vores honorar, beder vi klienten om at kontakte den sagsansvarlige partner eller den partner, der er ansvarlig for klientforholdet. Hvis kli-enten og den sagsansvarlige eller klientansvarlige partner ikke kan finde en løsning kan klienten indbringe sagen for Advokatnævnet på følgende adresse:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
E-mail: postkasse@advokatnaevnet.dk
Hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

13.2 Hvis klienten er en forbruger, kan en klage også indgives via EU-Kommissionens on-line klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er en forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

14.0 Lovvalg og værneting

14.1 Enhver tvist mellem en klient og KOMPLEXT er underlagt dansk lovgivning og danske domstoles kompetence.